top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

De organisatie: Everybody Fit BV, Parklaan 31/40 9300 Aalst


Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Everybody Fit waarin de klant een overeenkomst aangaat voor de trainingen bij trainers verbonden aan Everybody Fit.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Everybody Fit voor het deelnemen van Personal Training, Small Group Training, PT@home, PT@work en voedingsbegeleiding.


Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van Everybody Fit geschiedt voor eigen risico.

Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is.


Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.
Indien Everybody Fit het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen dient de klant dit te doen.

Artikel 3 Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad.
Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Everybody Fit te worden teruggestuurd.

Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies.


Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan door te geven.

Artikel 4 Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal personal coach in samenspraak met de klant vastleggen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt.
Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is personal coach bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen.

Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor personal coach als ook de klant, indien dit niet gebeurt wordt de sessie in rekening gebracht.
 

De duurtijd van een formule is ook bepaald en deze kan je terugvinden bij het aankopen van een pakket. Vervallen credits worden niet terugbetaald.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

Op personal trainer rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

Everybody Fit voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.


Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Everybody Fit niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Voor elke door Everybody Fit aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting.


Everybody Fit kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten.

Everybody Fit is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.


Everybody Fit is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
Everybody Fit is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de personal coach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.


De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.
De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen Everybody Fit wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Everybody Fit aanbiedt.

De klant dient Everybody Fit te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7 Ontbinding

Everybody Fit is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.


Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.

 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden

Everybody Fit werkt met een online applicatie waar je voor de start van de reeks online de credits dient aan te kopen. Er kan geen training plaatsvinden indien de klant geen resterende credits heeft staan.

De klant krijgt tijdig een melding als de credits bijna op zijn.

Op de diensten van Everybody Fit geldt het BTW 6% BTW-tarief. Bij begeleiding aan huis geldt het 21% BTW-tarief.

Elk van onze trainingspakketten wordt aangeboden met een vastgestelde geldigheidsduur. Klanten dienen ervoor te zorgen dat alle beurten binnen dit pakket worden benut voordat de geldigheidsperiode verstrijkt. Na het verstrijken van deze periode vervallen eventuele ongebruikte beurten en is restitutie of overdracht naar een andere periode niet mogelijk.

Artikel 9 Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Everybody Fit.
Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal 6 weken worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10 Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.


Everybody Fit is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.
De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Bij ziekte van de personal coach wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.
Vakanties van de personal coach worden ruim van te voren aangekondigd, andere coaches zorgen voor de continuïteit.
 

Op algemene erkende feestdagen kan het zijn dat de activiteiten niet door gaan.
Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

Artikel 11 Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.
Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Everybody Fit aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Everybody Fit.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Personal Coach 4Uis verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant.


De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Everybody Fit gebruikt.

Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet.


Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Everybody Fit voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Everybody Fit.

Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Everybody Fit.


Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Everybody Fit zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Everybody Fit ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Everybody Fit zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14 Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Everybody Fit.
Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Everybody Fit is gevestigd.

In alle gevallen is het Belgische Recht van toepassing.

Everybody Fit

Wij geloven dat een goede mentale en fysieke gezondheid de basis vormt van een geweldig leven.


We zien het dan ook als onze taak om onze klanten zo optimaal mogelijk te ondersteunen in het behalen van hun sportieve doelstellingen.

bottom of page